Qualitat i garantia

Quality book

Quality book CE

Amb l'objectiu de donar les màximes garanties als seus clients, Tramega genera un Quality Book que recopila la documentació de cadascun dels equips fabricats.
Per equips subjectes al marcatge CE per alguna de les directives següents:
 
   •Equips a pressió 97/23/CE de categoria I o superior.
   •Màquines 2006/42/CE  (conjunt de peces que com a mínim una es mòbil).
   •Directiva ATEX 94/9/EC (ambients explosius).
   • Materials elèctrics 2006/95/CE 
   • Compatibilitat electromagnètica 2004/108/CE. 

Quality book

Quality book

Per equips no subjectes a marcatge CE: Recipients atmosfèrics o equips a pressió que corresponen al article 3 apartat 3, i per altres tipus de construccions.

La documentació generada per a cada equip s’adapta a les necessitats del client. Poguent incloure qualsevol certificat o control que l’equip requereixi.ISO
Certificat ISO 9001:2015

Lloyd's Register Quality Assurance certifica que el sistema de gestió de la qualitat de TRAMEGA,S.A. ha estat aprovat d'acord amb la norma ISO 9001:2015.

Aquest sistema de gestió de la qualitat és aplicable a totes i cadascuna de les àrees de l’empresa, així com en el disseny i la construcció d’equips a pressió, atmosfèrics i bens d'equip i assegura la millora continua de l’empresa.CE
Certificat de conformitat CE

Lloyd's Register España, S.A. emet el certificat de conformitat CE d’acord a la Directiva d'equips a pressió 97/23/CE.

Aquesta declaració certifica que el sistema de qualitat de TRAMEGA, S.A. ha estat avaluat segons els requisits de l’annexa III, mòdul H de la directiva d'equips a pressió i compleix amb els requisits per al disseny i la fabricació de recipients a pressió per a la indústria química, farmacèutica i alimentària.Certificat
Certificat de Líquids Penetrants

CERTIAEND, certifica que el responsable de producció de TRAMEGA, S.A. està qualificat, per realitzar Assajos No Destructius, mitjançant el mètode de líquids penetrants com nivell 2 per soldadures, conforme als requisits de la norma UNE EN 473:2001.

Certificat
Soldadura i soldadors certificats

ATISAE, SGS i Lloyd’s mitjançant els requeriments dels codis i normes d'assaig  AD-2000 ; UNE-EN-287-1, UNE-EN-288-3, UNE-EN-15614-1, certifiquen la qualificació dels soldadors de TRAMEGA, S.A, així com la homologació dels procediments de soldadura que s'utilitzen en la construcció dels equips.
ASME
Certificat ASME Segell U

Tramega ha començat aquest any 2016 els tràmits per a certificar-se amb ASME  i pode r emetre el segell U.

Comments